Paha Sapa Mals Iqaros … Grå/hvid … HD: A … Øjne: Fri … PN: Fri